Archeologisch Adviesbureau PA

Uw helpende hand  bij lastige archeologische  zaken 

Over PA

Even voorstellen:
 

In zijn ruim 30-jarige loopbaan als archeologisch onderzoeker en provinciaal archeoloog van provincie Zuid-Holland, heeft directeur/eigenaar René Proos een groot netwerk en ruime expertise opgebouwd aangaande de archeologie van West-Nederland, zowel waar het de kuststrook betreft als in het Groene Hart.

In wetenschappelijke zin, maar vooral ook op het gebied van archeologische beleidskwesties, ruimtelijke ordening en maatschappelijke inbedding van het archeologische vakgebied is zijn kennis zeer breed. 

Daarnaast kan hij voor zijn advieswerk steunen op een groot archeologisch netwerk door heel Nederland en een gedegen portie ervaring, opgedaan in nationale en provinciale overleggen met belanghebbenden en stakeholders zoals IPO, RCE en SIKB bijv. 


 Hoe kunt u PA vinden?

Wij zijn gevestigd in Rotterdam. Ons postadres is: Archeologisch Advies en Onderzoek P.A. (Proos Associates), Philips Willemstraat 49-B, 3051 PN Rotterdam. 


U kunt contact met ons opnemen via 


email: info@archeoproos.nl 

of 

telefonisch via 06-24905405. De formele kant 

Archeologisch advies- en onderzoekbureau PA is ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder KVK-nummer: 83182519 

BTW-nummer: NL003795189B79

Rabobank IBAN: NL05 RABO 0160989701 o.v.v. R.H.P. ProosAlgemene Voorwaarden 

(versie: 01-07-2021)


Artikel 1. Definities

1.1 De werkzaamheden van opdrachtnemer, verder PA genoemd, bestaan onder meer uit advisering, het uitvoeren van onderzoek en de rapportage hiervan, beoordeling van onderzoeken en adviezen van derden, het opstellen van programma’s van eisen en beleidsnotities archeologie en alle overige ondersteunende werkzaamheden ten dienste van de opdrachtgever.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan PA opdracht geeft tot het doen verrichten van werkzaamheden als onder 1.1 omschreven.

1.3 Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden zoals omschreven in de offerte, welke tussen opdrachtgever en PA is overeengekomen tegen een van tevoren afgesproken prijs.

1.4 Vrije werkzaamheden: alle overige werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever, die niet behoren tot de werkzaamheden uit 1.3.

1.5 Honorarium: vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, bijkomende kosten en omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.6 Bijkomende kosten: verblijfkosten, productiekosten van fotowerk, tekeningen, rapporten en kaarten, telecommunicatie- en eventuele portokosten die gemaakt worden ten behoeve van de opdracht. PA rekent geen reiskosten of reistijd-vergoedingen!


Artikel 2. Geldigheid offerte en toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte of orderbevestiging.

2.2 De offerte is vrijblijvend. De offerte is geldig tot 8 weken na dagtekening. Bij het gebruik maken van de aanbieding verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.

2.3 Enige afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen geldig indien deze uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 3. Overeenkomst tot het aannemen van de werkzaamheden

3.1 De overeenkomst tot het aannemen van de werkzaamheden, alsmede tot het verrichten van vrij- of regiewerk bij aanvulling of wijziging van de opdracht, wordt pas bindend na schriftelijke bevestiging door PA.

3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte, deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging door PA.


Artikel 4. Wijziging van aangenomen werk

4.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de opdracht geïndiceerd zijn, dienen deze tijdig schriftelijk ter kennisname aan de andere partij te worden overgebracht. PA en opdrachtgever zullen alsdan in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen.

4.2 Wijziging van aangenomen werk wordt, indien hieruit een hogere prijs volgt, als meerwerk beschouwd en zal onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom in rekening worden gebracht tegen de hieroor geldende tarieven.

4.3 Het honorarium en bijkomende kosten van eventueel door opdrachtgever gewenste extra besprekingen (niet in de offerte vermeld) worden in rekening gebracht.

4.4 PA brengt geen extra kosten bij opdrachtgever in rekening, indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die volledig en uitsluitend aan PA kunnen worden toegerekend.


Artikel 5. Uitvoerbaarheid van de opdracht

5.1 Blijkt tijdens de werkzaamheden in het kader van de opdracht, dat deze ten gevolge van niet vooraf in te schatten omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, dan behoudt PA zich het recht voor de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van de werkzaamheden wel mogelijk wordt, tenzij dit door overmacht totaal onmogelijk is.

5.2 Noodzakelijke wijzingen worden in een nieuwe overeenkomst vastgelegd. De tot dan toe verrichte werkzaamheden worden verrekend.


Artikel 6. Uitvoering

6.1 PA is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden (associates) in te schakelen.

6.2 PA voert zijn werkzaamheden, voor zover van toepassing, uit volgens de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). PA is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren die qua vorm of inhoud in strijd zijn met die norm.


Artikel 7. Zekerheid

7.1 PA is gerechtigd van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van zijn verplichtingen te verlangen.

7.2 Indien de opdrachtgever verzuimt de gevraagde zekerheid te geven, is PA gerechtigd de overeenkomst, voor zover uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren en de door PA geleden of nog te lijden schade aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 8. Intellectueel eigendom en gebruik van de resultaten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op onder meer adviezen, beleidsnotities, werkwijzen, illustraties, onderzoeksverslagen en –modellen, verblijven ten allen tijde bij PA.

8.2 De in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte rapporten, ontwerpen en andere documenten, ongeacht de drager, zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever teneinde deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden die rechtstreeks verband houden met de overeengekomen werkzaamheden.

8.3 Opdrachtgever en PA zijn gerechtigd alle documentatie en resultaten, die direct verband houden met de uitgevoerde werkzaamheden, beschikbaar te stellen aan het bevoegd gezag, zonder daarbij afstand te doen van enig intellectueel eigendom. De verstrekte informatie mag door het bevoegd gezag slechts worden gebruikt in het kader van nader onderzoek, onderwijs en voorlichting en verplichtingen in het kader van de monumentenwet.

8.4 Indien een andere instelling dan het bevoegd gezag aan een van de partijen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek om inzage van de documentatie en resultaten verzoekt, dan zal de verzochte partij de andere partij hierover zo spoedig mogelijk informeren. Partijen zullen alsdan in overleg treden over de voorwaarden die hieraan eventueel worden verbonden.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door PA verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van een veelheid aan factoren die buiten de invloed van PA vallen. Ofschoon de opdracht door PA naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan PA derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte studies en verstrekte adviezen.

9.2 PA is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.

9.3 In geen geval zal de onder 9.2 bedoelde aansprakelijkheid van PA voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria; bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.


Artikel 10. Prijzen

10.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd.

10.2  PA is gerechtigd de geldende tarieven aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

10.3  Een aanpassing van het tarief wordt uiterlijk een maand van te voren aan opdrachtgever bekend gemaakt. Zolang zulks niet is geschied, gelden de laatstelijk bekendgemaakte honoraria en tarieven zoals overeengekomen.


Artikel 11. Betaling en reclame

11.1 Opdrachtsommen lager dan € 2.500,- worden na afronding van de werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de doorlooptijd van de opdracht langer is dan één maand. 

11.2 Bij opdrachtsommen hoger dan € 2.500,- of bij opdrachten met een doorlooptijd langer dan een maand wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, maandelijks gefactureerd.

11.3 Betaling van een factuur aan PA dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt vanaf 30 dagen na factuurdatum een rente van 1,5 % per maand over het factuurbedrag aan opdrachtgever in rekening gebracht.

11.4 Alle kosten voortvloeiende uit niet- of niet tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.

11.5 Reclames, zowel betreffende de uitvoering van werk, alsook betreffende facturen, kunnen slechts binnen 8 dagen na factuurdatum worden ontvangen. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van een reclame niet opgeschort.


Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle offertes, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Geschillen welke tussen opdrachtgever en PA mochten ontstaan naar aanleiding van een door opdrachtgever en PA gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.