Archeologisch Adviesbureau PA

Uw helpende hand  bij lastige archeologische  zaken 

Diensten & Producten

In de dagelijkse praktijk richt bureau PA zich op een aantal facetten van archeologische dienstverlening, met als doel het ontzorgen van de opdrachtgever. Die opdrachtgever kan zowel een overheidsinstantie zijn, als een bedrijf of een particulier.


De werkzaamheden van bureau PA omvatten ondermeer:

Beoordeling van archeologische onderzoeksrapportages en Programma’s van Eisen (PvE's) voor archeologisch onderzoek, opgesteld door archeologische bureaus en opgravende bedrijven.

Selectieadviezen: het opstellen of kritisch evalueren van selectieadviezen inzake de resultaten van een archeologisch onderzoek.

Uitzoekwerk: soms kan het nuttig zijn om de resultaten van oud, ongepubliceerd archeologisch onderzoek mee te nemen bij de voorbereiding van nieuwe initiatieven. Bureau PA achterhaalt deze informatie en zorgt ervoor dat de gegevens geïnterpreteerd worden volgens de nieuwste inzichten. 

Publieksbereik: veelal munt de neerslag van archeologische onderzoeksprojecten (in de vorm van rapporten en notities) niet uit in leesbaarheid. Bureau PA helpt archeologen en hun opdrachtgevers in het voor leken begrijpelijk en inzichtelijk maken van de toegeleverde informatie.  

Beleidskaarten: vrijwel alle gemeenten in West- en Midden-Nederland hebben tegenwoordig hun eigen gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidskaarten. Nu komt het er op aan deze kaarten actueel te houden. Bureau PA kan uw gemeente daarbij adviseren en ondersteunen.

Ruimtelijke plannen: bureau PA toetst voor uw gemeente of bedrijf ruimtelijke plannen en aanvragen voor omgevingsvergunningen op de onderdelen archeologie en cultuurhistorie, en geeft aan waar deze eventueel geoptimaliseerd kunnen worden.

Second opinion: soms kan het handig zijn als een onafhankelijke derde een blik werpt op het archeologische proces en de daarbij behaalde resultaten, met name als er verschil van mening is ontstaan over de richting die het proces zou moeten nemen. Bureau PA levert op verzoek een gemotiveerde second opinion aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers binnen de archeologie.                    

Gemeenten: sinds de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in 2008 zijn archeologie en erfgoedbeheer taakvelden geworden van de gemeente als bevoegde overheid. De gemeente(raad) bepaalt, meestal op voordracht van het college van Burgemeester en Wethouders, hoe er zal worden omgegaan met het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeentegrenzen. 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan dienen college en raad op grond van een juiste onderbouwing te beslissen wat er moet gebeuren met de in een plangebied aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden. De noodzakelijke inhoudelijke en procesmatige kennis op dit vlak is bij veel gemeenten zonder een eigen archeoloog echter slechts beperkt aanwezig. PA biedt in het gehele werkingsveld van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) de gemeente een adequate ondersteuning.

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen en ontwerpbestemmingsplannen bekijkt PA samen met de gemeente, en zo mogelijk samen met de initiatiefnemer, welke vorm van onderzoek noodzakelijk is en hoe het proces verder dient te verlopen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met alle facetten en belangen die daarin spelen, van zowel de overheid, als de initiatiefnemer en de samenleving.